Sameiermøte vedr installasjon av felles ladeanlegg

Sameiermøte vedr. installasjon av ladeanlegg for el-bil avholdes onsdag 12.juni kl 19:00 innerst i garasje P3. Innkalling kommer i posten til alle garasjeplasseiere. Evnt spørsmål fra garasjeplasseiere svares på sameiermøte.

Under følger info om installasjon av felles ladeanlegg (samme som ligger i innkallingen):

I årsmøte i april 2018 fikk det nye styret i oppdrag å utrede kostnadene for et ladeanlegg til el-bil for begge sameiene, og votere over dette på årsmøte i april 2019. Da styret ikke hadde fått inn gode nok tilbud innen fristen, ble det orientert om saken og varslet et ekstraordinært sameiermøte i juni.

Orienteringen her er felles for begge sameier med info om de forhold som er ulike for hvert av sameiene. Vedtak til avstemming for forslagene følger, og avstemming skjer separat for hvert sameie.

De seksjonseiere som ikke ser noe snarlig behov for lader bør se på dette som en investering som vil øke verdien av garasjeplassen. For utleie vil muligheten for el-bil lading også kunne øke den månedlige leieprisen.

Beskrivelse av valgte løsning

For P1 og P2 er MC-plassene ikke tatt med i dimensjoneringen av ladeanlegget. Plassene PK 1, 2, 3, 4 og 5 er så små at det ikke er praktisk mulig å parkere biler på alle disse plassene. Derfor har styret lagt opp til mulig lading på kun 3 av disse plassene. Det dimensjoneres dermed for 101 ladeplasser i P1 og P2.

Eksisterende tavle i HNG 96 har særdeles liten overkapasitet slik at det her også må hentes strøm frahovedtavlene i HNG 88 og 90.

I P2 er det også inkludert takheng for montering av ladebokser for plassene i midten (de som ikke står mot vegg).

For P3 dimensjoneres ladeanlegget for samtlige 54 p-plasser. Her vil strømmen bli hentet fra hovedtavla i HNG 86.

Styret har vurdert de tilbud som er kommet inn, og innstiller GK Elektro som leverandør av anlegget. Ladebokssom kommer med dette tilbudet er fra det finske selskapet Ensto, av typen Ensto ChagoEVB 100 AS.

Det blir montert dynamisk styring påhovedtilførselen slik at tilgjengelig overkapasitet kan mates ut til ladeanlegget. For å sikre at vi ikke kommer opp i industritakst på strømmen vil effektbryterne justeres ned til maksimum 80 A (industritakst er flere ganger høyere enn privattakst).

Fordelingsskap settes opp på hensiktsmessige plasser i garasjeanleggene, der det installeres 1 fas 40 A sikring til hver ladestasjon. Det monteres kabelstiger med tilstrekkelig kapasitet for kabling fram til hver enkelt parkeringsplass i garasjene.

Leverandør for fakturering og serviceavtale

Det er foreløpig ikke valgt leverandør for fakturering av strømforbruk, men anlegget blir klargjort for slik tilkobling. GK Elektro anbefaler Fortum eller Grønn Kontakt som mulige leverandører.

Ladeanlegget blir underlagt årlig inspeksjon med hovedfokus på brannsikkerhet. Kostnadene for dette tilfaller eier av det enkelte ladepunkt (dette gjelder også for eksisterendeladepunkter). En månedlig kostnad for faktureringsløsning vil også tilkomme eier av ladeboks, enten som et eget gebyr på faktura eller «bakt inn» i månedlig sum.

Støtte fra Oslo kommune

Det er for både P1/P2 og P3 søkt og innvilget støtte fra Oslo kommune til utbygging av infrastruktur. Støtten utgjør 20 % av infrastrukturkostnadene. Støtten fra Oslo kommune blir utbetalt etter at infrastrukturen er ferdig. Derfor har styret lagt inn et estimat for kostnaden ved et midlertidig lån. Det er også lagt inn et estimat for mulige endringer og kostnader som ikke er dekket av tilbyder.

Styret gjør oppmerksom på at dersom sameiermøte ikke vedtar installasjon av ladeanlegg nå, er det ingen garanti for at støtten fra Oslo kommune vil være tilgjengelig dersom det på et senere tidspunkt skulle bli vedtatt eller pålagt med en installasjon. En rett til å sette opp ladepunkt for el-bil følger allerede av eierseksjonsloven, og en tilsvarende bestemmelse er foreslått inntatt i borettslagsloven.

Mer informasjon om støtteordningen:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-ladeinfrastruktur-i-borettslag-og-sameier/

Mulig støtte fra OBOS

Gjennom ordningen ”OBOS Gir Tilbake” har styret søkt OBOS om støtte til utbygging av ladeanlegg (kun infrastrukturen). Det kan søkes støtte til opptil 50 % av totalkostnaden, oppad begrenset til kr 3 millioner.

Dersom OBOS skulle innvilge støtte, blir dette etterbetalt til hver enkelt seksjonseier.

Kostnader for infrastruktur P1/P2

Infrastruktur, som gir mulighet for at 101 plasser kan få installert ladestasjon:

Kostnad pr. plass (101 plasser)                            Kr 9 400,-

20 % støtte fra Oslo kommune                             Kr 1 800,-

Innbetaling pr plass                                             Kr 7 600

Det påløper ikke andre installasjonskostnader for de som ikke ønsker ladestasjon.

Tilleggskostnad for installasjon av ladeboks pr plass for de som ønsker dette:

Ensto ChagoEVB 100 AS Kr 18 000,-. inkl. mva. (ingen støtte til ladeboks).

Kostnader for P3

Infrastruktur, som gir mulighet for at alle plasser kan få installert ladestasjon:

Kostnad pr. plass (54 plasser)                              Kr 8 700,-

20 % støtte fra Oslo kommune                             Kr 1 700,-

Innbetaling pr plass                                             Kr 7 000

Det påløper ikke andre installasjonskostnader for de som ikke ønsker ladestasjon.

Tilleggskostnad for installasjon av ladeboks pr plass for de som ønsker dette:

Ensto ChagoEVB 100 AS Kr 18 000,-. inkl. mva. (ingen støtte til ladeboks).

Installasjon av ladeboks på et senere tidspunkt

For de som ikke kjøper ladeboks nå, men ønsker det senere vil det være mulig å ettermontere. Kostnaden for en ladeboksmontert senere er kroner 19 125,- (det må regnes med prisøkning fremover).

Styret vil koordinere installasjoner etter behov, men valgt løsning må være kompatibel med anlegget og installeres iht. de regler som er fastsatt.

Eksisterende ladestasjoner

Eksisterende ladere videreføres som i dag, men eiere av disse må også betale for felles infrastruktur. Ved fremtidig utskifting/oppgradering av ladeboks må denne kobles til felles ladeanlegg.

Bookmark the permalink.